Forretningsbetingelser

Nedenfor fremgår forretningsbetingelsene (salgs- og leveringsbetingelsene) til ScandinavianBook som gjelder mellom bestilleren og ScandinavianBook i det omfang de ikke fravikes ved uttrykkelig avtale mellom partene.

Hammer

Vær spesielt oppmerksom på disse fire punktene:

1.3. (fargeavvik)
CMYK: Ved CMYK print kan det forekomme fargeavvik på +/- 5%.

3.3. (leveringssted)
Leveringsstedet er ScandinavianBook forretningslokale. All forsendelse ut over plassens grenser skjer for bestillerens regning, jf. pkt. 2.4. og risiko. ScandinavianBook er forpliktet til på bestillerens anmodning og for dennes regning, jf. pkt. 2.4. å tegne transportforsikring.

8.3. (mer- eller mindrelevering)
ScandinavianBook har rett til mer- eller mindre levering på inntil 10% av avtalt opplag.

9.3. (driftstap)
I tilfelle av forsinkelse eller i tilfelle av mangler ved det leverte hefter ScandinavianBook ikke for driftstap, tap av avanse eller annet inndirekte tap, herunder tap som følge av bestillerens rettsforhold over for tredjemann, jf. dog pkt. 9.4.

15. Persondata
Bestillerne står inne for at opplysningsplikten i henhold til persondatareglene, overfor de registrerte personer i det materiale som skal anvedes for ScandinavianBook’s løsning, og etterfølgende oppbevaring av oppgaven hos ScandinavianBook er iakttatt.

1. Tilbud og avtale

1.1. Tilbud er bindende for ScandinavianBook i 30 dager, regnet fra tilbudets dato.

1.2. Avtale er inngått når bestillerens aksept er mottatt av ScandinavianBook.

1.3. CMYK: Ved CMYK print kan det forekomme fargeavvik på +/- 5%.

1.4. Variasjoner i størrelser kan forekomme. Fra +/- 2mm til 2%.

2. Pris

2.1. Alle priser er ekskl. mva.

2.2. Alle priser er gitt på grunnlag av det, på datoen for avgivelse av tilbud, gjeldende nivå for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger.

2.2.1. Har bestilleren bedt ScandinavianBook om å utarbeide skisser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetrykk, cromalin mm er ScandinavianBook berettiget til å få dette arbeid betalt med ScandinavianBook’s til enhver tid gjeldende timetakst.

2.2.2. Såfremt det i tiden fram til leveransens gjennomførelse er inntrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige avgifter eller øvrige omkostninger, er ScandinavianBook berettiget til å regulere prisen med slike dokumenterte stigninger.

2.2.3. Såfremt det i tiden fram til leveransens gjennomførelse er inntrådt fall i lønninger, materialepriser, offentlige avgifter eller øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til å kreve prisen regulert med slike dokumenterte fall.

2.2.4. Priser i fremmed valuta er basert på, den på tilbudsdatoen, gjeldende valuta i norske kroner. Leverandøren forbeholder seg rett ved kursendringer, før betaling, å endre prisen tilsvarende.

2.3. Utover den tilbudte eller avtalte pris, er ScandinavianBook berettiget til å kreve betaling for:

2.3.1. Arbeid som påløper som følge av at det grunnmateriale bestilleren har gitt ScandinavianBook, viser seg å være ufullstendig, uegnet eller mangelfull, eller det foretas rettelser i det leverte materiale etter arbeidet er påbegyndt. Overstiger prisen for dette arbeid 500 kr. orienterer ScandinavianBook om dette innen arbeidet settes igang.

2.3.2. Merarbeid eller andre forarbeider som avtales med bestilleren etter avtalens inngåelse.

2.4. Alle priser er beregnet for levering på ScandinavianBook’s adresse. Omkostninger til transport utover denne adresse og til transportforsikring betales av bestilleren utover den avtalte pris, jf. pkt. 3.3. ScandinavianBook bestiller forsikringen på bestillerens vegne, hvis de gjør oppmerksom på det.

2.5. Ønsker bestilleren - og påtar ScandinavianBook seg - å oppbevare ferdig arbeid eller eiendom som ikke er leverandørens, betaler bestilleren vederlag for dette ut over den avtalte pris.

2.6. Hvis bestilleren ønsker å betale fra en utenlandsk bankkonto, må bestillingen betale alle avgifter og kostnader for overføringen.

2.7. Vi fakturerer gjerne uten moms, men det pålegges et gebyr på 200 kr, på grunn av den ekstra administrasjonen.

3. Levering

3.1. Med de i pkt. 3.2. nevnte forbehold, finner levering sted på den med bestilleren avtalte tid. Dersom det ikke er avtalt en slik leveringstid, finner levering sted, når ScandinavianBook’s arbeid er ferdig.

3.2. Forsinkes eller forhindres levering på grunn av noen av de i pkt. 9.1. nevnte omstendigheter eller bestillerens handling eller unnlatelse, har ScandinavianBook rett til en tilsvarende forlengelse av leveringstiden eller til å heve aftalen. Skulle en begivenhet som ovennevnte bevirke, at oppfyllelse av ScandinavianBook leveringsforpliktelser fordyres for ScandinavianBook er ScandinavianBook forpliktet til å gjennomføre disse såfremt bestilleren erklærer å skadesløsholde ScandinavianBook ved betaling av den av ScandinavianBook beregnet merpris.

3.3. Leveringsstedet er ScandinavianBook forretningslokale. All forsendelse ut over plassens grenser skjer for bestillerens regning, jf. pkt. 2.4. og risiko. ScandinavianBook er forpliktet til på bestillerens anmodning og for dennes regning, jf. pkt. 2.4. å tegne transportforsikring.

4. Betaling

4.1. Med mindre annet er avtalt, skal betaling skje 10 dager etter fakturadato.

4.2. Det påløper rente fra forfallsdagen med 2% pr. påbegynt måned.

4.3. På ScandinavianBook’s anmodning er bestilleren til enhver tid forpliktet til å stille bankgaranti til sikkerhet for betaling. Fremsettes anmodningen etter avtalens inngåelse, er ScandinavianBook forpliktet til å friholde bestilleren for enhver utgift forbundet med dette.

4.4. Er bestillerens forhold årsak til at en avtale ikke kan gjennomføres kontinuerlig, er ScandinavianBook berettiget til delvis fakturering.

5. Eiendomsforhold

Samtlige varer fra ScandinavianBook - forblir til endelig betaling av samtlige fordringer ScandinavianBook’s eiendom.

6. Eiendomsrett, opphavsrett m.v.

6.1. Skisser, layout, rentegning, tekstforslag, maler o.l. uansett med hvilken teknikk disse er fremstilt og uansett på hvilken måte de oppbevares, tilhører ScandinavianBook og må ikke uten ScandinavianBook’s godkjendelse overlates til tredjemann.

6.2. Hva ScandinavianBook har tilveiebrakt eller latt tilveiebringe til bruk for leveransen, det være seg forarbeidet eller mellomprodukter, slik som reproduksjons- og trykkmedia, uansett med hvilken teknikk disse er fremstilt, og uansett med hvilken måte de oppbevares, samt verktøy som f.eks. stanse-, prege- eller sveiseverktøy er ScandinavianBook’s eiendom og kan ikke etter arbeidets utførelse kreves utlevert. Dette gjelder, uansett om det tilveiebragte måtte være særskilt fakturert.

6.3. Det i pkt. 6.2. omhandlede må alene anvendes til arbeider for bestilleren og oppbevares kun etter avtale om dette.

7. Forsinkelse

Inntreffer forsinkelser, er bestilleren, med det av pkt. 3.2. følgende forbehold, berettiget til at heve avtalen, såfremt han samtidig med avtalens inngåelse har presisert betydningen av, at levering skjer på nøyaktig bestemt tid.

8. Mangler

8.1. ScandinavianBook har ikke ansvar for feil som bestilleren ikke skriftlig har rettet i korrektur eller prøvetrykk.

8.2. Mindre avvik fra godkjente prøver eller avtalt spesifikasjon berettiger ikke bestilleren til prisavslag eller til å nekte å motta det bestilte.

8.3. ScandinavianBook har rett til mer- eller mindre levering på inntil 10% av avtalt opplag. I de tilfeller hvor papir eller annet materiale er fremstilt spesielt til ordren av andre enn ScandinavianBook, har ScandinavianBook rett til en rimelig mer- eller mindrelevering ut over 10% av avtalt opplag, dog høyest svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.

8.4. Viser leveransen seg å være mangelfull, er bestilleren forpliktet til straks å reklamere over dette. Unnlates reklamasjon eller reklamerer bestilleren ikke innen 8 dager fra levering har funnet sted, mister bestilleren adgangen til å gjøre mangelen gjeldende. ScandinavianBook er berettiget til å avhjelpe en mangel, såfremt dette kan skje innen rimelig tid.

8.5. Såfremt bestilleren selv tilveiebringer papir eller annet til leveransen, hefter ScandinavianBook ikke for feil eller mangler som kan henføres til dette.

9. Ansvar

9.1. I tilfelle av forsinkelse av - og i tilfelle av - mangler ved det leverte har ScandinavianBook ikke ansvar, hvor forsinkelsen eller mangelen skyldes feil i eller beskadigelse av produksjonsutstyr, som bevislig har forårsaket forsinkelse eller beskadigelse av produksjonen, i tilfelle av arbeidskonflikter av enhver art og forøvrig enhver omstendighet, som ScandinavianBook ikke er herre over, så som brann, vannskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforutsette militærinnkallelser av tilsvarende omfang, rekvirering, beslagleggelse, opprør, uroligheter, valutarestriksjoner, mangel på transportmidler, alminnelig vareknapphet, restriksjoner på drivkraft, eksport- og importforbud og annen force majeure situasjon.

9.2. Forsinkelse eller mangelfull leveranse omfattet av den i pkt. 9.1. omhandlende ansvarsfrihet, hvis årsaken til underleverandørens forsinkelse eller manglende utførelse er en av de i pkt. 9.1. nevnte omstendigheter eller virksomhetens opphør.

9.3. I tilfelle av forsinkelse eller i tilfelle av mangler ved det leverte hefter ScandinavianBook ikke for driftstap, tap av avanse eller annet inndirekte tap, herunder tap som følge av bestillerens rettsforhold over for tredjemann, jf. dog pkt. 9.4.

9.4. ScandinavianBook har ikke ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduksjon, mangfoldiggjørelse eller utgivelse av skrift, tegninger, mønstre, illustrasjoner, tekster, varemerker, andre forretningskjennetegn og øvrig vareutstyr herunder formgivning eller annet, som kan være underkastet tredjemanns rettigheter. Pådrar ScandinavianBook seg ansvar overfor tredjemann i anledning av bestillerens manglende hjemmel til utnyttelse av tredjemanns tilkommende rettigheter, holder bestilleren ScandinavianBook skadesløs for et slikt ansvar.

9.5. ScandinavianBook har ikke ansvar for tap eller beskadigelse av eiendom, som f.eks. originaler, materialer, o.l. som ikke er ScandinavianBook’s, men som er overlatt til denne av bestilleren med henblikk på oppbevaring, herunder oppbevaring av arbeider ScandinavianBook har utført, jf. pkt. 2.5. ScandinavianBook er dog ansvarlig såfremt det godtgjøres, at tapet eller beskadigelsen skyldes grov uaktsom atfærd utvist av ScandinavianBook. Bestilleren må selv sørge for forsikring av gjenstanden imot skade og undergang. Hvis materiale ønskes retur skal det gjøres klart oppmerksom på dette ved levering av materialet - hertil skal det leveres med frankert retur emballage.

10. Underleverandører

ScandinavianBook er berettiget til helt eller delvis å la arbeid utføres hos underleverandører.

11. Periodiske skrifter

Hvis det med bestilleren av periodiske skrifter ikke er truffet annen avtale, gjelder en oppsigelsesfrist av 3 måneder for måneds- og kvartalsskrifter og 6 måneder for uke- og 14 dagers skrifter.

12. Kjøpsloven

Norsk lovgivning, herunder kjøpsloven, anvendes på avtalen i det omfang rettstilstanden ikke er fastlagt i avtalens tekst eller i salgs- og leveringsbetingelsene. En eventuell tvist vedrørende avtalens fortolkning eller vilkårenes oppyllelse og håndhevelse kan alene innbringes for norske domstoler i overensstemmelse med norske regler.

13. Tvister

13.1. Oppstår det i anledning av leveransen tvil om varens kontraktmessighet m.v. er det vår rett å velge, om tvisten skal avgjøres ved voldgift eller ved de ordinære domstoler.

13.2. Skal saken føres ved domstolene, skal saken anlegges ved vårt hovedkontors domstol uten hensyn til hvor kjøper bor eller oppholder seg.

14. Markedsføring e-post

14.1. Markedsføringsøyemed
Som kunde hos ScandinavianBook kan din e-post adresse bli brukt i markedsføringsøyemed.

14.2. Part
Din e-post adresse vil aldri bli gitt videre/solgt til tredjemann.

14.3. Intervall og relevans
Du mottar kun informasjon om relevante produkter fra ScandinavianBook og ScandinavianBook. Nyhetsbrev utstedes 1-2 ganger i uken.

14.4. Avmelding og spørsmål
Du kan til enhver tid avmelde deg e-post service på adressen scandinavianbook.no/e-post-tjeneste.

Opplever du problemer med avmeldingen eller har du spørsmål, kan du skrive til kundeservice på info@scandinavianbook.no.

15. Persondata

Bestillerne står inne for at opplysningsplikten i henhold til persondatareglene, overfor de registrerte personer i det materiale som skal anvedes for ScandinavianBook’s løsning, og etterfølgende oppbevaring av oppgaven hos ScandinavianBook er iakttatt.

Loading ...

Din innkjøpskurv

 
Ekspres gebyr:
Samlet pris: : ekskl. mva
Total rabatt: